w Peterborough

  REGULAMIN FESTIWALU APLAUZ  

Regulamin Pierwszego Polskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „APLAUZ” - Peterborough 2017.

 

I. Organizator:  Polskie Ognisko Muzyczne w Peterborough, 84 Harn Road, PE7 8GH, Peterborough

 

II. Uczestnicy:  W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież śpiewająca ( soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne) do 18 roku życia.

    O wieku uczestnika decyduje rok urodzenia.

 

III. Termin Festiwalu:

   1. Kwalifikacje (video, CD, mp3) – zgłoszenia do 28.02.2017 (decyduje data otrzymania zgłoszenia, nie data stempla pocztowego); 

   2. Finały na żywo – 22.04.2017

   3. Gala – 23.04.2017

 

IV. Festiwal składa się: z Kwalifikacji, Finałów na żywo oraz Koncertu galowego.

 • Uczestnictwo w Festiwalu poprzedzone jest kwalifikacjami obejmującymi wszystkich wykonawców.

 • Kwalifikacje wokalne odbywać się będą poprzez nadesłane nośniki, na których muszą być zaprezentowane dwa (2) utwory - jeden w języku polskim, drugi natomiast w języku dowolnym.

 • Wykonawcy zakwalifikowani do Festiwalu prezentują w kolejnych etapach piosenkę zaakceptowaną przez Komisję Artystyczną.

 • Zatwierdzona prezentacja nie może być zmieniona w żadnym elemencie i na żadnym etapie Festiwalu.

 • W Koncercie Galowym będą występować wyłącznie wykonawcy nagrodzeni : Grand Prix, Złotymi Aplauzami, Srebrnymi Aplauzami, Brązowymi Aplauzami, Wyróżnieniami, Aplauzami Uśmiechu.

 

V. Nagrody Festiwalu: 

 

 • Najlepsi wykonawcy w piosence otrzymują : Grand Prix, Złoty, Srebrny, Brązowy Aplauz oraz wyróżnienie.

 • W kategorii do lat 8 najlepsi wykonawcy otrzymują Aplauz Uśmiechu. O liczbie przyznanych Aplauzów Uśmiechu decyduje Komisja Artystyczna w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu.

 • Organizator Festiwalu uhonoruje zdobywców Grand Prix, Złotych, Srebrnych i Brązowych Aplauzów nagrodami finansowymi :

 • W kategorii solistów i duetów :

  • Nagroda Specjalna Radia Star Grand Prix - £150 + nagranie piosenki w studiu oraz odsłuch w rozgłośni radiowej – Radia Star,

  • Złoty Aplauz - £100 + nagroda rzeczowa,

  • Srebrny Aplauz - £50 + nagroda rzeczowa,

  • Brązowy Aplauz – nagroda rzeczowa,

  • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa

 • W kategorii zespołów wokalnych/wokalno – instrumentalnych:

  • Złoty Aplauz - £150 + nagrody rzeczowe,

  • Srebrny Aplauz - £100 + nagrody rzeczowe, 

  • Brązowy Aplauz – nagrody rzeczowe

 • Organizator informuje, iż w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe mogą ulec podwyższeniu.

 • Laureaci Aplauzów Uśmiechu otrzymują nagrody rzeczowe.

 • O innym podziale Aplauzów w konkretnej kategorii decyduje Dyrektor Festiwalu na wniosek Jury.

 • Nie dopuszcza się przenoszenia Aplauzów z kategorii do kategorii.

 • Grand Prix przyznawane jest jednemu uczestnikowi. Kategorie wiekowe, nie obowiązują w przypadku Grand Prix.

 

VI. Zasady organizacyjne:

 

 1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Festiwalu zobowiązane są do ich ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu.

 2. Przyjazd i rejestracja uczestników Pierwszego Polskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej odbędzie się w biurze organizacyjnym 22.04.2017 od godziny 8:00 do godziny 10:30.

 3. W czasie rejestracji opiekun uczestnika (uczestników) musi przedłożyć, na żądanie organizatora Festiwalu, ważne dokumenty tożsamości.

 4. Zespół powinien posiadać odpowiednia ilość opiekunów (instruktorów) gwarantująca bezpieczeństwo uczestników. Organizator Festiwalu zaleca, by 1 instruktor był opiekunem nie więcej niż 6 uczestników.

 5. Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.

 6. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, udziela organizatorowi Festiwalu zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszeniowych, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, radiowego, elektronicznego.

 7. Wzięcie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie materiałów nagranych podczas trwania Festiwalu w internecie, radiu i telewizji.

 8. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.

 9. Wszelkie protesty będą przyjmowane przez organizatora tylko w formie pisemnej do czasu zakończenia części konkursowej Festiwalu (22 kwietnia 2017) w Biurze Pierwszego Polskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Protest może złożyć wyłącznie instruktor wykonawcy (zespołu). Protest nie może dotyczyć merytorycznej oceny Komisji Artystycznych i ich werdyktów, a jedynie spraw organizacyjnych i formalnych.

 10. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący.

 11. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Festiwalu, w porozumieniu z Komisją Artystyczną.

 12. W przypadku naruszenia przez uczestnika / zespół zasad regulaminu Festiwalu, organizator w porozumieniu z Przewodniczącym Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika / zespół.

 13. Zespoły wokalne / wokalno-instrumentalne, duety i soliści zgłaszają swój udział na kartach zgłoszeniowych. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.pompeterborough.org.uk w zakładce Festiwal APLAUZ. Kartę wypełnia się w formie elektronicznej bądź papierowej.  W przypadku formy papierowej, prosimy o nadesłanie jej na adres Polskiego Ogniska Muzycznego, 84 Harn Road, PE7 8GH Peterborough. Oprócz karty zgłoszeń, dołączony musi zostać nośnik z nagranym wykonaniem piosenek przez uczestnika. Organizator zastrzega, iż nadesłane nośniki nie podlegają zwrotowi.

 14. Każdy wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego podania w karcie zgłoszeniowej autora tekstu i muzyki oraz tytułów utworów. Podanie nierzetelnych, niepełnych informacji (w szczególności autorów muzyki i tekstów) spowoduje nieprzyjęcie zgłoszenia. Prawdziwość danych spoczywa na wypełniającym kartę zgłoszeniową.

 15. Teksty piosenek wykonywanych na Festiwalu Piosenki nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe dyskryminujące lub niosące treści rasistowskie.

 16. „Uruchomienie” kategorii Festiwalu Piosenki nastąpi po zakwalifikowaniu przez Komisję Artystyczną do Festiwalu przynajmniej pięciu form wykonawczych w danej kategorii.

 17. Po kwalifikacjach uczestnicy otrzymają pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu się do udziału w Pierwszym Polskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Peterborough, który odbędzie się w dniach 22-23.04.2017r.

 18. Werdykty Komisji Artystycznych są niepodważalne. Jurorzy nie prowadzą konsultacji z uczestnikami Festiwalu oraz ich instruktorami i opiekunami.

 

Dyrektor Festiwalu: Martyna Bilska - tel: 07703337649 

Koordynator Festiwalu: Iwona Burnac - tel: 07935 663076

Polskie Ognisko Muzyczne: Joanna Bernat - tel: 07595 923805

www.aplauzfestiwal.co.uk

© 2016 by POM Peterborough 

6 Delves Way, Peterborough PE7, United Kingdom

 

info@pompeterborough.org.uk

 

Tel: 07595-923-805

 • Facebook Long Shadow
 • YouTube Long Shadow