w Peterborough

 INFORMACJE I REGULAMIN 

 

Polskie Ognisko Muzyczne w Peterborough powstało w 2016 roku. Zrzesza ono rodziców i nauczycieli wśród angielskiej Polonii, którzy zainteresowani są kształceniem muzycznym polskich dzieci na terenie Peterborough i okolic.

 

Celami przyświecającymi powstaniu naszego Ogniska są:

 

 • nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, 

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej u naszych uczniów,

 • kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i muzyki polskiej,

 • aktywne oddziaływanie na społeczność polonijną w sferze kultury.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

 

 • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, na najwyższym poziomie, przez doświadczonych nauczycieli,

 • organizowanie w roku szkolnym koncertów, na których uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności,

 • przygotowywanie uczniów do występów indywidualnych i grupowych w szkołach oraz innych placówkach angielskich,

 • współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej w naszym mieście​.

Zasady działalności i nasz Regulamin

 

 1. Zajęcia w naszym Ognisku prowadzone są zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

 2. Osoba prowadząca lekcje ustala czas trwania oraz częstotliwość zajęć w trybie indywidualnym, biorąc pod uwagę wiek, predyspozycje i możliwości danego ucznia.

 3. Zajęcia w normalnym trybie prowadzone są przez okres 10 miesięcy (od początku września do końca lipca).

 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska jest uczestnictwo w specjalnych, cyklicznych, trzymiesięcznych zajęciach przygotowawczych. Okres ten może być skrócony z rekomendacji nauczyciela prowadzącego takie zajęcia. W czasie zajęć przygotowujących sprawdzane są predyspozycje danego dziecka do nauki gry na instrumencie (słuch muzyczny, wyczucie rytmu, koordynacja „ucho-ręka-oko”, a także pracowitość i systematyczność w nauce). Pozytywne przejście okresu próbnego nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia dziecka na zajęcia indywidualne przy braku wolnych miejsc w Ognisku.

 5. Opłaty za lekcje pobierane są w trybie miesięcznym. Brak płynności oraz zaleganie w uiszczaniu opłat przez rodziców może spowodować skreślenie dziecka z listy uczniów Ogniska.

 6. Jeżeli któraś z lekcji nie odbędzie się z winy rodzica (nawet wówczas, jeśli dziecko jest chore), pieniądze za tę lekcję nie są zwracane. Istnieje natomiast możliwość umówienia się z nauczycielem na odpracowanie tej lekcji w innym terminie, dogodnym zarówno dla nauczyciela jak i Rodzica (co też jest powszechną praktyką w naszym Ognisku). Zaznaczamy jednak, że odpracowanie zaległej lekcji nie jest obowiązkiem nauczyciela, a wyłącznie jego dobrą wolą. Za lekcje, które nie mogą się odbyć z winy nauczyciela, rodzicom zwraca się pieniądze, bądź też odlicza się je od czesnego za kolejny miesiąc (do uzgodnienia). Jeśli rodzic wyrazi zgodę, lekcja również może zostać odpracowana w innym, dogodnym dla obu stron terminie.

 7. Dzieci opuszczające znaczną ilość zajęć oraz niewykazujące wyraźnych postępów w nauce mogą zostać skreślone z listy uczniów Ogniska.

 8. Zapisanie lub wypisanie dziecka z Ogniska może się odbyć w dowolnym czasie w trakcie trwania roku szkolnego,

 9. O przyjęcie do Ogniska mogą się ubiegać wyłącznie dzieci posiadające w domu swój własny instrument dobrej jakości (nie dotyczy to dzieci uczestniczących w zajęciach przygotowawczych).

 10. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który traktuje się jak umowę zawartą pomiędzy Rodzicem a nauczycielem Ogniska. Zarówno Rodzic jak i nauczyciel może odstąpić od umowy w dowolnym czasie trwania roku szkolnego z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

OBOWIĄZKI NASZYCH NAUCZYCIELI

 • Właściwe organizowanie procesu kształcenia oraz opieki wychowawczej,

 • Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w czasie prowadzenia zajęć,

 • Życzliwe i indywidualne traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym,

 • Obiektywna i sprawiedliwa ocena postępów uczniów w nauce.

OBOWIĄZKI NASZYCH UCZNIÓW

 • Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach Ogniska,

 • Przestrzeganie zasad kultury osobistej w odniesieniu do nauczycieli i kolegów z grupy,

 • Sumienne przygotowywanie się do zajęć,

 • Regularne odrabianie bieżących prac domowych

© 2016 by POM Peterborough 

6 Delves Way, Peterborough PE7, United Kingdom

 

info@pompeterborough.org.uk

 

Tel: 07595-923-805

 • Facebook Long Shadow
 • YouTube Long Shadow